Rajd rowerowy

26
lipiec
2014
Rajd rowerowy

Rajd rowerowy „Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego”
26-27 lipca (sobota-niedziela)
Program rajdu:
Sobota – 26 lipca
920 – 1000 – rejestracja uczestników rajdu w józefowskim punkcie informacji turystycznej (przy budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie).
1000 – wyjazd na trasę – 66 km,
przebieg trasy: Józefów- Majdan Nepryski – góra Młynarka – Senderki-Stara Huta - Krasnobród-Łuszczacz – wzgórze Wapielnia - Łasochy – Kunki-Grabowica-Majdan Sopocki-Nowiny - Józefów. Trasa należy do bardzo trudnych, obfituje w liczne podjazdy i zjazdy.
Tego dnia uczestnicy rajdu odwiedzą pawilon geoturystyczny, ścieżkę poznawczą przy Nadleśnictwie Józefów i pracownię rzeźbiarską w Majdanie Nepryskim;
z wież widokowych w Józefowie i Krasnobrodzie oraz góry Młynarki obejrzą panoramę  Roztocza.
ok. 1700 – przy stanicy wędkarskiej w Józefowie zakończenie pierwszego dnia rajdu.
Niedziela – 27 lipca
1000 – wyjazd na trasę –  60 km
przebieg trasy: Józefów- rez. „Czartowe Pole”- kamieniołom w Nowinach - Borowe Młyny- rez.  „Nad Tanwią” – Susiec. Powrót z Suśca „Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza”. Podczas drugiego dnia rajdu jego uczestnicy zwiedzą rezerwat „Czartowe pole”, kamieniołom w Nowinach, gdzie znajduje się platforma widokowa oraz rezerwat „Nad Tanwią”.
ok. 1700 – przy stanicy wędkarskiej zakończenie rajdu.
Głównym organizatorem rajdu jest stowarzyszenie:
Józefowska Kawaleria Rowerowa
Współorganizatorzy:
Gminy: Józefów, Krasnobród i Susiec,
Nadleśnictwo Józefów oraz Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu.

Patronat medialny: Wrota Roztocza

Cele rajdu:
• popularyzacja „Szlaku geoturystycznego Roztocza Środkowego” jako markowego produktu turystycznego oraz roztoczańskich tras rowerowych w szczególności „Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza” i „Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej”.
• promocja turystyki rowerowej na Roztoczu jako optymalnej formy uprawiania turystyki,
• współpraca z administracją samorządową, Nadleśnictwami Józefów i Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz stowarzyszeniami na rzecz rozwoju tras dotyczących turystyki aktywnej w szczególności rowerowych i pieszych na Roztoczu,
• promowanie w środkach masowego przekazu Roztocza jako regionu o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,
• lobbowanie  na rzecz rozwoju liniowych produktów turystyki aktywnej, w szczególności rowerowej i pieszej, jako modułu roztoczańskiej oferty turystycznej,
• zwiększanie grona osób, instytucji, sponsorów współuczestniczących w rozwijaniu turystyki aktywnej,
• wspieranie lokalnych podmiotów gospodarczych oraz osób zajmujących się obsługą turystów poprzez tworzenie lokalnego produktu turystycznego i jego promocję.

Organizatorzy zapewniają:
• posiłek turystyczny na trasie i po zakończeniu przejazdu,
• materiały informacyjne,
• przewodnika,
• samochód techniczny.


Regulamin rajdu:
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia i jej zaakceptowaniem, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia i karta zgłoszenia stanowią załączniki 1 i 2 do regulaminu rajdu (prosimy przesłać
e-mailem jedynie zgłoszenie).
•  Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: robert.rabiega@ejozefow.pl.
Ewentualne pytania kierować należy: tel. 502 241 983.
      Termin składania zgłoszeń upływa 23 lipca o godz. 1200 .
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Pokonanie ww. tras wymaga od uczestnika rajdu sprawnego roweru, najlepiej MTB, bowiem połowa trasy przebiega drogami gruntowymi, leśnymi i szutrowymi oraz bardzo dobrej kondycji.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, jednakże dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką odpowiedzialnego za nie pełnoletniego opiekuna.

Liczba uczestników jest ograniczona – 80 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – informacja o noclegach
w Józefowie na stronie www.ejozefow.pl w kategorii „Turystyka” w zakładce „baza noclegowa”.

Informacja o Szlaku geoturystycznym Roztocza Środkowego.
Projekt pn. „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego”, którego realizacja wymagała nakładów w wysokości 1 440 872,20 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna - Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki,
w kwocie 816 693,85 zł.
W realizację projektu zaangażowane były: gminy - Józefów (lider projektu), Krasnobród i Susiec, Nadleśnictwa – Józefów i Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy
i stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.
Długość szlaku wynosi 68 km. Przebieg szlaku wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc, jednocześnie dążąc do optymalnego wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego.
O atrakcyjności produktu świadczy m.in. fakt, że szlak przebiega przez dwa parki krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki i dwa rezerwaty przyrody: „Nad Tanwią”
i „Czartowe Pole”.
Miejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy - w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra „Wapielnia”; rezerwaty: „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole”, pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim; miejsca te doposażone są „małą infrastrukturą” tj.:  tablicami informacyjnymi -18, deszczochronami - 7, zestawami stół-ławka – 17 oraz samymi ławkami - 29, stojakami na rowery - 12, koszami na śmieci – 55. Tablice informacyjne zawierają opis poszczególnych stanowisk, do którego dołączone są mapy turystyczno-geologiczne.
Ponadto, wybudowano: pawilon geoturystyczny i basztę widokową
w Józefowie, platformę widokową w kamieniołomach w Nowinach; przebudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: „Nad Tanwią”, „Czartowe Pole”, przy wzgórzu „Kościółek”; zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych stodołę w Hamernii.
Szlak można pokonywać pieszo, rowerem lub samochodem; kierunek szlaku  wytyczają słupy i tablice z kierunkiem jazdy, a natężenie ruchu jest monitorowane przez czujniki pyroelektryczne.
W ramach projektu opracowano i wydano informator – mapę turystyczną pn. „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego”, zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące szlaku, z jego mapą oraz charakterystyką wszystkich partnerów biorących udział w projekcie.
Celem projektu było stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego, który
w perspektywie kilku lat przyciągnie na Roztocze tysiące turystów,
a w konsekwencji przyczyni się do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego Roztocza.
 


Zobacz pełną listę aktualności